اقدامات پس از تاسیس شرکت

اقداماتی که می بایست توسط اعضای محترم هیات مدیره پس از تاسیس شرکت مورد توجه قرارگیرد به شرح ذیل می باشد :

 1. ارسال روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ( پرداخت تنها از طریق سامانه های مربوط)
 2. ساخت مهر شرکت (نام کامل شرکت ، شماره ثبت و نوع شرکت)
 3. پلمپ دفاتر مالیاتی سال جاری
 4. تشکیل پرونده مالیاتی (تامرحله ۴۵) ظرف مدت دوماه پس از تاسیس [طبق بند ۱۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحیه ماده ۴۸ و تبصره نظیر آن]
 5. ثبت نام ارزش افزوده
 6. ارسال گزارشات فصلی پس از پایان هرفصل
 7. ارسال اظهارنامه مالیاتی بعد از پایان سال مالی تا انتهای تیرماه
 8. تنظیم دفاتر مالیاتی جهت ارائه به دارایی
 9. پلمپ دفاتر مالیاتی قبل از پایان سال مالی (تا پایان اسفند)
  بی توجهی به موارد ذکر شده در مقاله ی “اقدامات پس از تاسیس شرکت” ممکن است برای شرکت جرائم مالیاتی در برداشته باشد .

با تشکر از انتخاب شما

شرکت ثبت ایرانیان

محمد جلائیان بخشنده