کلمات و معانی کلمات جهت اخذ نام انواع شرکت و نام تجاری

کلمات و معانی کلمات جهت اخذ نام انواع شرکت و نام تجاری

کلمات و معانی کلمات جهت اخذ نام انواع شرکت و نام تجاری

نام مناسب برای برند یک امر بسیار مهم است و به طور کلی نام برند یا نام تجاری باید :

  • زیبا و گیرا باشد.
  • متناسب با شخصیت برند و شرکت شما باشد.
  • طوری باشد که به راحتی به خاطر سپرده شود.
  • برای انجام امور تبلیغاتی مثل طراحی و لوگو مناسب باشد.
  • جهت خدمات اینترنتی مواردی مانند دامنه سایت و اکانت های شبکه های اجتماعی آزاد باشد.
  • دارای ریشه فارسی باشد.
  • لاتین نباشد.
  • با شئونات انقلاب اسلامی ایران منافات نداشته باشد.
  • تکراری نباشد. و حداقل دو کلمه از نام پیشنهادی با اسامی دارای سابقه باید متفاوت باشد.
  • دارای اسم خاص باشد.

نمونه هایی از کلمات و معانی کلمات جهت اخذ نام انواع شرکت و نام تجاری

آبافت : آبفت : جامه ، جامه ستبر و خشن
آبک : آبق : جیوه یا سیماب ،
آبکوهه : کوهه آب ، موج
آبگینه : آبگین : آبگینک : آیینه ، شیشه ، بلور ، شراب
آبو : گل نیلوفر ، نیلوفر آبی
آبید : آبیز : آییژ : شراره ، شراره آتش
آتابای : شخص بزرگ و مالدار ، نام یکی از طوایف ترکمن
آتاش : آداش : هم نام ، هم اسم
آدخ : خوب ، نیکو ، خجسته
آداک : جزیره ، خشکی میان دریا
آدر : آتش ، آذر
آدرخش : آذرخش
آمیرال : امیرال : آدمیرال(انگلیسی ) : دریاسالار
آتون : معلم زن
آتی :آتیه : آینده
آجام : بیشه ها ، نیزارها
آخسمه :واخسمه : شرابی که از برنج و ارزن بگیرند ، آبجو
آدینده : رنگین کمان ، قوس و قزح
آدینه : جمعه
آده : چوب بلند ، چوب افقی که دوسر بر دوچوب دیگر قرارگرفته باشد .
آذار : آدار : یکی از ماه های سریانی یا رومی ، ماه اول بهار ، آذر هم گفته می شود .
آذر باد : آذر آباد :آذربادگان : آذر آبادگان : آذربایگان : آتشکده ، آتشگاه ، نام قدیم آذربایجان
آذرخش :آدرخش : صاعقه ، رعد و برق
آذرشب : آذرشسپ :آذرشین : برق ، صاعقه ، آتش جهنده ، سمندر، نام فرشته موکل بر آتش
آذرنوش : نوش آذر : نام آتشکده
آذرگون : آذرفام : آذریون : سرخ رنگ ، برنگ آتش
آذر کیش : آتش پرست
آذیش : آتش
آذرنگ : آدرنگ : فروغ و روشنی و پرتو
آذین : آدین : زینت ، آیین ، زیب و زیور