مالیات کارت بازرگانی

مالیات کارت بازرگانی

 

مالیات کارت بازرگانی طبق بخشنامه منتشر شده از سازمان امور مالیاتی کشور به شرح ذیل می باشد:

معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.