بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت مشاوران

بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح ذیل منتشر شده است و فایل PDF نیز در انتهای صفحه جهت دانلود قرار داده شده است.

اطلاعیه در خصوص تمدید تاریخ انقضای گواهینامه های صلاحیت پیمانکاری

باسلام و احترام ؛

به استحضار می رساند، پیرو راهبرد رییس محترم سازمان و اهمیت بهداشت محیط در جلوگیری از انتشار ویروس کرونا، اعتبار گواهینامه های پیمانکاری بشرح زیر تمدید میگردد.

  1. اعتبار گواهینامه صلاحیت پیمانکاری که با آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (مصوبه شماره ۴۸۰۱۳ / ت ۲۳۲۵۱ هـ هیات محترم وزیران مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۱) صادر شده و بعد از مورخ ۱۳۹۹/۱/۱ منقضی شده اند، به شرط اینکه هیچ حکم محرومیت یا تعلیقی از ۴ سال گذشته تاکنون نداشته باشند، با اعلام مرجع صدور گواهینامه به امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران تا پایان خرداد سال ۱۴۰۰ تمدید میگردد.
  2. اعتبار گواهینامه صلاحیت پیمانکاری که توسط امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران صادر و در سال ۱۳۹۹ منقضی شده و یا می شوند و هیچ گونه تغییری در اعضای هیات مدیره و تمامی افراد امتیازآور شرکت نداشته باشند، به شرط اینکه هیچ حکم محرومیت یا تعلیقی از ۴ سال گذشته تا کنون نداشته باشند، از تاریخ انقضاء به مدت یک سال تمدید میگردد.
برای استفاده از بند اخیر، شرکت متقاضی میبایست مراحل زیر را رعایت نماید:

الف- ارسال درخواست کتبی توسط شرکت به امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران مبنی بر تمدید موقت یکساله تاریخ انقضای گواهینامه (شماره و تاریخ این اطلاعیه در متن نامه ذکر شود)،
ب- صدور یک گواهی کار تجمیعی برای تمامی پرسنل امتیاز آور (با متن یکسان زیر) با امضای مدیرعامل شرکت که توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد. این تعهد نامه به پیوست نامه فوق الذکر به امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران ارسال گردد،
متن یکسان نامه: بدینوسیله اینجانب …… مدیر عامل شرکت ……. به نمایندگی از صاحبان امضای مجاز این شرکت اعلام میدارم در حال حاضر در اعضای هیات مدیره و تمامی پرسنل امتیازآور(با مشخصات زیر) که در فرآیند تشخیص صالحیت قبلی این شرکت معرفی شده اند تغییری صورت نگرفته و تمامی پرسنل امتیازآور کماکان در این شرکت به ارایه خدمات خود ادامه می دهند. در پایان اعلام مینمایم در صورتیکه خلاف ادعای فوق الذکر به هر نحوی مشخص شود، شرکت پذیرای تبعات این تخلف میباشد. (نام و نام خانوادگی و کد ملی تمامی پرسنل امتیازآور، در پایان نامه درج شود)
بدیهی است مبنای اعلام تاریخ اعتبار گواهینامه، این اطلاعیه و سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور آدرس اینترنتی sajar.mporg.ir میباشد.
بدیهی است حداکثر مدت زمان تمدید از تاریخ انقضای گواهینامه بمدت ۲ سال میباشد و پیمانکارانی که با
بخشنامه شماره /۴۲۶۱۱ت۵۴۲۷۵ هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۴ گواهینامه اخذ نموده اند شامل مفاد این اطلاعیه نمی شوند.
در پایان به شرکتهای مشمول این بخشنامه اکیداً توصیه میشود، فرآیند تشخیص صالحیت خود را در سامانه ساجات پیگیری نمایند.

بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه صلاحیت پیمانکاری