اقداماتی که می بایست توسط اعضای محترم هیات مدیره پس از تاسیس شرکت مورد توجه قرارگیرد به شرح ذیل می باشد :
۱- ارسال روزنامه رسمی و کثیرالانتشار ( پرداخت تنها از طریق سامانه های مربوط)
۲-ساخت مهر شرکت ( نام کامل شرکت ، شماره ثبت و نوع شرکت )
۳-پلمپ دفاتر مالیاتی سال جاری
۴- تشکیل پرونده مالیاتی (تامرحله ۴۵) ظرف مدت دوماه پس از تاسیس [طبق بند ۱۰ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم و اصلاحیه ماده ۴۸ و تبصره نظیر آن ]
۵-ثبت نام ارزش افزوده
۶- ارسال گزارشات فصلی پس از پایان هرفصل
۷-ارسال اظهارنامه مالیاتی بعد از پایان سال مالی تا انتهای تیرماه
۸-تنظیم دفاتر مالیاتی جهت ارائه به دارایی
۹-پلمپ دفاتر مالیاتی قبل از پایان سال مالی ( تا پایان اسفند )

بی توجهی به موارد ذکر شده ممکن است برای شرکت جرائم مالیاتی در برداشته باشد .

با تشکر از انتخاب شما                         

شرکت ثبت ایرانیان

محمد جلاسیان بخشنده