بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت مشاوران

بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت مشاوران

بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت مشاوران، از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح ذیل منتشر شده است و فایل PDF نیز در انتهای صفحه جهت دانلود قرار داده شده است.

اطلاعیه در خصوص تمدید مجدد تاریخ انقضای گواهینامه های صلاحیت خدمات مشاوره و مدیریت طرح

باسلام واحترام

به استحضار میرساند به منظور حفظ سلامت جامعه، جلوگیری از انتشار بیماری و مراجعه حداقلی متقاضیان به سازمان، اعتبار گواهینامه های زیر تمدید میگردد.

  1. اعتبار گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره که در سال ۱۳۹۹ منقضی شده و یا می شوند، از تاریخ انقضاء به مدت چهار ماه تمدید میگردد.
  2.  اعتبار گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره ای که توسط امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران صادر و در سال ۱۳۹۹ منقضی شده و یا می شوند و هیچ گونه تغییری در اعضای هیات مدیره و تمامی افراد امتیازآور شرکت نداشته باشند، از تاریخ انقضاء به مدت یک سال تمدید میگردد.
برای استفاده از بند اخیر، شرکت متقاضی میبایست مراحل زیر را رعایت نماید:

الف- ارسال درخواست کتبی توسط شرکت به امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران مبنی بر تمدید موقت یکساله تاریخ انقضای گواهینامه (شماره و تاریخ این اطلاعیه در متن نامه ذکر شود)،
ب- صدور یک گواهی کار تجمیعی برای تمامی پرسنل امتیاز آور (با متن یکسان زیر) با امضای مدیرعامل شرکت که توسط یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد. این تعهد نامه به پیوست نامه فوق الذکر به امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران ارسال گردد،

متن یکسان نامه: بدینوسیله اینجانب …… مدیر عامل شرکت ……. به نمایندگی از صاحبان امضای مجاز این شرکت اعلام میدارم در حال حاضر در اعضای هیات مدیره و تمامی پرسنل امتیازآور (با مشخصات زیر) که در فرآیند تشخیص صالحیت قبلی این شرکت معرفی شده اند تغییری صورت نگرفته و تمامی پرسنل امتیازآور کماکان در این شرکت به ارایه خدمات خود ادامه میدهند. در پایان اعلام می نمایم در صورتیکه خلاف ادعای فوق الذکر به هر نحوی مشخص شود، شرکت پذیرای تبعات این تخلف میباشد. (نام و نام خانوادگی و کد ملی تمامی پرسنل امتیازآور، در پایان نامه درج شود)

      ۳٫ در صورتیکه شرکت های فوق دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مدیریت طرح باشند، تاریخ انقضای این گواهی نامه ها نیز بصورت خودکار مطابق با گواهینامه                  مشاوره تغییر مییابد.

بدیهی است مبنای اعلام تاریخ اعتبار گواهینامه، این اطلاعیه و سامانه اطلاعات عوامل نظام فنی و اجرایی کشور آدرس اینترنتی sajar.mporg.ir میباشد.
در پایان به شرکتهای مشمول این بخشنامه اکیداً توصیه میشود، فرآیند تشخیص صلاحیت خود را درسامانه ساجات پیگیری نمایند.

بخشنامه جدید در خصوص تمدید گواهینامه تشخیص صلاحیت مشاوران